História klubu

Stručná história Klubu chovateľov weimarských stavačov na SlovenskuKlub chovateľov weimarských stavačov vznikol tak ako väčšina kynologických klubov na Slovensku ako dôsledok politických zmien v súvislosti s rozdelení bývalého Československa. Pred chovateľmi weimarských stavačov na Slovensku, ktorí boli do tej doby združení v klube československom sa zrazu vynoril problém zastrešenia chovu weimarských stavačov na území Slovenskej republiky. Prípravný výbor vykonal všetky potrebné kroky a na deň 14.10.1995 zvolal do Bratislavy do priestorov SPZ zakladajúcu konferenciu klubu. Na tejto konferencii bol zvolený prvý výbor klubu na čele s predsedom pánom MUDr. Tiborom Plézelom, schválené stanovy klubu, podmienky chovnosti ako aj ostatné pre fungovanie klubu nevyhnutné normy. Od samého počiatku fungovania začal klub vydávať klubový Spravodaj pričom prvoradou úlohou bolo oslovenie majiteľov a priaznivcov weimarských stavačov na Slovensku s cieľom rozšírenia členskej základne klubu. Ako klub s málo početnou členskou základňou sme sa v roku 1999 spojili s ostatnými chovateľskými klubmi v podobnej situácii ( t.j. klubom setrov a pointrov, klubom českých fúzačov a klubom munsterlandských a nemeckých dlhosrstých stavačov) a po prvý raz v histórii klubu zorganizovali spoločnú klubovú výstavu v Javorinke pri Galante. Postupom času sa ku nám pridávali aj ďalšie kluby stavačov na Slovensku, čoho následkom je každoročné organizovanie dnes už tak populárnej spoločnej „stavačiarskej“ výstavy. Roky 2000 a 2001 boli rokmi určitej stagnácie činnosti klubu, ktorej jednou z príčin bolo aj odcudzenie agendy matrikára klubu. Za svetlú výnimku tohto obdobia možno považovať zriadenie prvej webovej stránky nášho klubu, ktorá bola vtedy zriadená a aj vedená paní Ing. Yvonou Púčikovou. Webovú stránku od tohto roku klub prevádzkuje nepretržite až do súčasnosti, pričom v roku 2019 sa ku nej pridal aj oficiálnu facebookový profil. Uvedená stagnácia činnosti klubu vyústila až do zvolania konferencie klubu na jar 2002. Na tejto konferencii došlo k výmene takmer všetkých funkcionárov klubu okrem funkcie predsedu a kontrolóra. Novo zvolený výbor začal aktívne pracovať, obnovil a zaktualizoval členskú základňu a v roku 2003 organizuje v Šintave prvý letný výcvikový tábor so snahou pomôcť menej skúseným, prípadne začínajúcim chovateľom weimarských stavačov s praktickým výcvikom. Prvé klubové pracovné skúšky klub zorganizoval v roku 2004 v Ilave. Jednalo sa o skúšky jesenné a vtom čase ešte možné skúšky odvahy. Ku skúškam jesenným, ktoré od roku 2004 organizujeme pravidelne sa časom pridávali skúšky farbiarske, vodné, lesné a všestranné. Na jeseň roku 2004 sa doterajší predseda klubu MUDr. Plézel z osobných a pracovných dôvodov vzdal funkcie a vedením klubu bol dočasne poverený poradca chovu pán Eugen Janíček, ktorý tak po určitú dobu vykonával funkciu predsedu aj poradcu chovu klubu. Z dôvodu vzniknutej situácie sa výbor klubu rozhodol zvolať v termíne pôvodne plánovanej členskej schôdze mimoriadnu konferenciu klubu. V apríli 2005 došlo na konferencii v Trenčíne mimo iné aj k voľbe nového výboru na čele s predsedom klubu Ing. Ladislavom Březinom. V súčasnej dobe klub združuje približne 120 chovateľov a priaznivcov obidvoch uznaných variet teda krátkosrstých aj dlhosrstých weimarských stavačov. V rámci klubu je každoročne pre členov vydávaný Spravodaj a rovnako každoročne zasadá členská schôdza. V rámci klubových podujatí organizujeme v oblasti exteriéru klubovú výstavu a v rámci výkonu potom členmi obľúbený letný výcvikový tábor a následne klubové skúšky farbiarske, jesenné a vodné, pričom od roku 2006 organizujeme skúšky jesenné a vodné ako dvojdňové o Pohár KCHWS. V roku 2015 sme pri príležitosti 20. výročia založenia klubu po prvý raz v histórii slovenského klubu zorganizovali aj I. medzinárodné všestranné skúšky weimarských stavačov. Plánovaný II. ročník pri príležitosti 25. výročia na september roku 2020 prekazila pandemická situácia COVID – 19, a preto bol odložený zatiaľ na neurčito.